Kontaktujte nás: info@in-eco.sk

Dúchadlá / vývevy s postranným kanálom INW

Už veľa spokojných zákazníkov na slovenskom i európskom trhu.

Údržba a kontrola dúchadiel INW

1.1      Kontrola

Pravidelne kontrolujte dúchadlo/vývevu INW a súvisiace potrubie, rozvod plynu (vzduchu). Kontrolujte najmä teplotu zariadenia a nasávaného plynu, a tlak plynu v potrubí.

Kontrolujte usadzovanie prachu a odstráňte prach, ktorý by obmedzoval vetranie alebo chladenie.

 

Prevádzkované elektrické zariadenia musia byť pravidelne revidované a kontrolované kvalifikovaným pracovníkom najneskôr v lehotách stanovených v príslušnej norme.

Ak sa vyskytne neočakávaný hluk alebo drsný chod motora, odpojte zariadenie od elektrickej siete a skontrolujte jeho stav. Prípadnú opravu zverte autorizovanému servisu IN-ECO.

1.2      Údržba

Pri údržbe odpojte zariadenie od elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Zabez­pečte ho pred opätovným nežiaducim zapnutím, pripojením k elektrickej sieti. Údržbu nevykonávajte ak je zaria­denie zahriate na prevádzkovú teplotu.

 

Pravidelne kontrolujte a vymieňajte:

>        vzduchový filter v intervaloch stanovených dodávateľom,

>        ložiská* v zariadení.

 

*)    Minimálna životnosť ložísk je 15 000 prevádzkových hodín pri dodržaní prevádzkových podmienok. Výmenu ložísk zverte autorizovanému servisu IN-ECO. Protokol o výmene ložísk uschovajte.

 

Pri odpájaní zariadenia od potrubia uzavrite nasávacie a výtlačné hrdlo plastovým krytom, ktorý bol súčasťou dodávky alebo iným vhodným spôsobom. Počas údržby zabráňte vniknutiu akéhokoľvek predmetu do dúchadla alebo potrubia.

 Návod na obsluhu dúchadiel s postranným kanálom INW.

 Návody na obsluhu a údržbu dúchadla INW

Kontrola a údržba dúchadla